عکس های رونمایی از سامانه حق داوری 21 بهمن 94

۲۶ بهمن ۱۳۹۴ ۱۱
رونمایی از حق داوری 1
رونمایی از حق داوری 2
رونمایی از حق داوری 3
رونمایی از حق داوری 4
رونمایی از حق داوری 5
رونمایی از حق داوری 6
رونمایی از حق داوری 7
رونمایی از حق داوری 8
رونمایی از حق داوری 9
رونمایی از حق داوری 10
رونمایی از حق داوری 11