دفتر تلفن

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
1محمدحسینرضاوندمدیر امور مالی دانشگاه33341151-3461
2علیرضانجاتمعاون امور مالی33344288-3463
3باقرعباسیمسئول دفتر مدیر مالی33393463-61
4مهدیحسن بگلورئیس اداره رسیدگی به اسناد مالی33393473
5رضافطانت خواهکارشناس اداره رسیدگی به اسناد مالی33393471
6اسماعیلسهرابی فردکارشناس اداره رسیدگی به اسناد مالی33393471
7فروغآزاده تبریزیکارشناس اداره رسیدگی به اسناد مالی33393473
8اکبرسرخوشکارشناس اداره رسیدگی به اسنادمالی33393471
9مریمقبادیرئیس اداره دریافت و پرداخت33393465
10بابکمصطفائیرئیس اداره اعتبارات33393464