فلوچارت مراحل تشخیص اموال منقول اسقاطی،معیوب و مازاد بلاستفاده