نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
دستورالعمل ساماندهی اموال منقول اسقاطی و....قوانین ومقررات
آیین نامه استخدامی اعضاءغیر هیات علمیقوانین ومقررات
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی - ۱قوانین ومقررات
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی - ۲قوانین ومقررات
آیین نامه تضمین معاملات دولتیقوانین ومقررات
آیین نامه مالی و معاملاتی۱قوانین ومقررات
آیین نامه مالی و معاملاتی۲قوانین ومقررات
آیین نامه مالی و معاملاتی۳قوانین ومقررات
آیین نامه مالی و معاملاتی۴قوانین ومقررات
اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیمقوانین ومقررات
بخشنامه عقد قرارداد ش۲۰۰/۹۲/۱۶۱۲۹قوانین ومقررات
بخشنامه نحوه تسویه حساب اموال همکارانقوانین ومقررات
بخشنامه نحوه صدور شماره اموالقوانین ومقررات
بخشنامه۱۴جدید درآمدسازمان تامین اجتماعیقوانین ومقررات
حق بیمه قراردادهای پژوهشیقوانین ومقررات
دستورالعمل نحوه تکمیل فرم صورتجلسه اموال منقول اسقاطیقوانین ومقررات
دستورالعمل۹۵۱رسیدگیقوانین ومقررات
دستورالعمل۹۵۲رسیدگیقوانین ومقررات
دستورالعمل۹۵۳رسیدگیقوانین ومقررات
دستورالعمل۹۵۴رسیدگیقوانین ومقررات