دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنایمیل
1اسدراستکار منافیمدیر امور مالی دانشگاه33341151-3461
2محمد رضاهمدانلومعاون امور مالی33344288-3463
3باقرعباسیمسئول دفتر مدیر مالی33393463-61abbsi10059@yahoo.com
4رضافطانت خواهرئیس اداره رسیدگی به اسناد مالی33393473rfkh737@yahoo.com
5میرجعفراکرمیکارشناس اداره رسیدگی به اسناد مالی33393471
7فروغآزاده تبریزیکارشناس اداره رسیدگی به اسناد مالی33393473
8اکبرسرخوشکارشناس اداره رسیدگی به اسناد مالی
9رضاپورحمیدیکارشناس اداره رسیدگی به اسناد مالی33393471
10یعقوبقدسیکارشناس اداره رسیدگی به اسناد مالی33393471y.godsy@gmail.com
9مریمقبادیرئیس اداره دریافت و پرداخت33393465mgobadit@yahoo.com
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۸ مورد.