زبان ها
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها

فرم پرداخت اینترنتی وجوه دانشگاه تبریز

portal.tabrizu.ac.ir/payment

----------------------------------------------------

سامانه ورود به پرداخت دانشگاه تبریز

portal.tabrizu.ac.ir/payment/login