معرفی

تعداد بازدید:۲۴۰۹


 
مدیریت امور مالی که زیر نظر معاونت پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز انجام وظیفه می نماید در قالب یک معاونت و ادارات زیرانجام وظیفه می نماید
1-

 


آخرین ویرایش۱۷ فروردین ۱۳۹۳