کارکنان

تعداد بازدید:۳۲۸۵
کارکنان:
تعداد کارکنان مدیریت امور مالی در ادارات ذکر شده به شرح زیر انجام وظیفه می نمایند .

1- بخش مدیریت                                           به تعداد 9نفر
2- اداره اعتبارات                                          به تعداد 3نفر
3- اداره رسیدگی                                         به تعداد 5نفر
4- اداره دریافت و پرداخت و تنظیم لیست      به تعداد 9نفر
5- اداره دفترداری و تنظیم حسابها               به تعداد3نفر
6 - اداره اموال                                            به تعداد 3 نفر
7-واحد طرحهای عمرانی                            به تعداد 1نفر
8- واحد انفورماتیک                                     به تعداد 1نفر
9-واحد وصول شهریه                                 به تعداد 1نفر  
10-عاملین مالی                                         به تعداد 8نفر
آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۳۹۵