شرح خدمات

تعداد بازدید:۲۴۶۲
 شرح فعالیت های مدیریت امور مالی

 1.  انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات .
 2. دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه .
 3. دریافت و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافت ها ، پرداختها ، اعتبارات و تعهدات ، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذیربط.
 4. رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر تطابق با مقررات.
 5. همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه.
 6. نظارت بر نگهداری و تنظیم اسناد مالی .
 7. رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آئین نامه های مالی و معاملاتی .
 8. نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن.
 9. اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آئین نامه های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها و بروز رسانی اموال دانشکده ها.
 10. تهیه تنظیم گزارش های عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت پشتیبانی و توسعه منابع .
 11. تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت بر کار آنها.
 12. انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.


آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۳۹۵